24 Apr

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

Till April 2018 eleven procurements were finished. They foresee supply of microscopes, photolithographic contact and exposure equipment, electron beam and temperature-resistant coating equipment, clean rooms, equipment for cutting plates and connecting chips, photoresist coating and baking equipment, plasma – chemical system, polarisation extinction ration measuring devices and equipment for measurement of impedance, LRC, wet-etching cabinet and electric drying ovens.

Contracts for supply of equipment are signed with companies UAB “Expertus Vilnensis”, Suss MicroTec Lithography GmbH, SIA “Olvi Group”, AS “Polyteknik”, Advanced Dicing Technologies Ltd, SIA “YEInternational”, PVA TePla America Inc., Santec Europe Limited, Sawatec AG.

Results of project foresee that in 2018 the new experimental technology with all experimental equipment and components will be implemented in real production environment.  After successful testing of the new technology, the company plans to launch a multi-function integrated optical module production in Riga, using a new reverse proton exchange technology in order to improve company’s final products – optical fiber gyro – its operational accuracy and durability.

 

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017.gada 11. aprīlī.

Līdz 2018.gada aprīlim pabeigti vienpadsmit iepirkumi par mikroskopu, fotolitogrāfiskās kontaktsavienošanas un eksponēšanas iekārtas, elektronu staru un temperatūras izturīga pārklājuma iekārtas, plākšņu savienošanas čipu un griešanas iekārtu, fotorezista pārklāšanas un žāvēšanas iekārtas, plazmas – ķīmijas kodināšanas iekārtas, polarizācijas ekstinkcijas koeficienta mērīšanas iekārtas, iekārtas pretestības un tilpuma mērīšanai, mitrās kodināšanas un tehniskās ķīmijas iekārtas un elektrisko žāvskapju piegādi un tīro telpu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu.

Līgumi par iekārtu piegādi noslēgti ar uzņēmumiem UAB “Expertus Vilnensis”, Suss MicroTec Lithography GmbH, SIA “Olvi Group”, AS “Polyteknik”, Advanced Dicing Technologies Ltd, SIA “YEInternational”, PVA TePla America Inc., Santec Europe Limited, Sawatec AG.

Projekta rezultātā 2018.gadā reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this
16 Apr
10 Apr

© 2022 Fiber Optical Solutions. All rights reserved.