26 Jun

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

In June 2020, testing of the new equipment and technology continues, during which the products produced by the experimental technologies are tested in parallel in order to check their technical parameters and quality in accordance with the requirements defined during the new product. The testing is scheduled to be completed by the end of June.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

  1. gada jūnijā turpinās jauno iekārtu un tehnoloģijas testēšana, kuras laikā paralēli tiek testēta arī eksperimentālo tehnoloģiju saražotā produkcija, lai pārbaudītu tās tehniskos parametrus un kvalitāti atbilstoši jaunā produkta laikā nodefinētajām prasībām. Testēšanu plānots pabeigt līdz 2020. gada jūnija beigām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

 

Share this

Leave a reply