07 Jul

Finalisation of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” noslēgums

 

Finalization of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

In June 2020, the testing of the new equipment and technology, as well as the testing of the products produced by the experimental technologies was completed in the project “Establishment of the Experimental Integrated Optical Modulators Plant” and thus the implementation of the project started in 2017 was completed.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” noslēgums

 

  1. gada jūnijā projektā “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” pabeigta jauno iekārtu un tehnoloģijas testēšana, kā arī eksperimentālo tehnoloģiju saražotās produkcijas testēšana un līdz ar to pabeigta 2017. gadā uzsāktā projekta īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

 

Share this

Leave a reply