20 Mar
14 Jul

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” completed / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” pabeigts

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” completed

 

From 2017, SIA Fiber Optical Solution implemented the project “Establishment of an Experimental Integrated Optical Modulator Plant”, the aim of which was to increase the productivity and competitiveness of SIA Fiber Optical Solution by developing and implementing a new technology required for the production of the new company’s product.

As a result, after successful testing of the technology, the company will start production of multifunctional integrated optical modules in Riga, Podraga Street 2a, using a new reverse proton exchange technology to improve the accuracy and durability of its final product – fiber optic gyroscopes.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” pabeigts

 

No 2017. gada SIA “Fiber Optical Solution” īstenoja projektu “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide”, kura mērķis bija SIA “Fiber Optical Solution” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunu tehnoloģiju, kas nepieciešama jaunā uzņēmuma produkta izgatavošanai.

Rezultātā pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas uzņēmums uzsāks daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, Podraga ielā 2a, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

Share this
07 Jul

Finalisation of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” noslēgums

 

Finalization of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

In June 2020, the testing of the new equipment and technology, as well as the testing of the products produced by the experimental technologies was completed in the project “Establishment of the Experimental Integrated Optical Modulators Plant” and thus the implementation of the project started in 2017 was completed.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” noslēgums

 

  1. gada jūnijā projektā “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” pabeigta jauno iekārtu un tehnoloģijas testēšana, kā arī eksperimentālo tehnoloģiju saražotās produkcijas testēšana un līdz ar to pabeigta 2017. gadā uzsāktā projekta īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

 

Share this
26 Jun

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

In June 2020, testing of the new equipment and technology continues, during which the products produced by the experimental technologies are tested in parallel in order to check their technical parameters and quality in accordance with the requirements defined during the new product. The testing is scheduled to be completed by the end of June.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

  1. gada jūnijā turpinās jauno iekārtu un tehnoloģijas testēšana, kuras laikā paralēli tiek testēta arī eksperimentālo tehnoloģiju saražotā produkcija, lai pārbaudītu tās tehniskos parametrus un kvalitāti atbilstoši jaunā produkta laikā nodefinētajām prasībām. Testēšanu plānots pabeigt līdz 2020. gada jūnija beigām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

 

Share this
22 May

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

In May 2020, the delivery and installation of all the equipment planned in the project was completed, thus the testing of equipment and technological processes is started, the first samples made on the new equipment are going through the planned tests.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

  1. gada maijā beigusies visu projektā plānoto iekārtu piegāde un uzstādīšana, līdz ar to uzsākta iekārtu un tehnoloģisko procesu testēšana, testēti pirmie paraugi, kas izgatavoti uz jaunajām iekārtām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this
21 Apr

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

In 2019 company purchased and installed various equipment available on the market. In March 2020 new experimental equipment according to contract signed on 12.02.2019. is delivered by company from Taiwan GAIA Technology Plus Co., LTD, and installation of equipment has started.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 


Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

  1. gadā projektā iegādātas un uzstādītas dažādas tirgū pieejamās iekārtas. 2020. gada martā piegādātas jaunās eksperimentālās iekārtas, ko saskaņā ar 12.02.2019. noslēgto līgumu izgatavo un piegādā Taivānas uzņēmums GAIA Technology Plus Co., LTD, un uzsākta iekārtu uzstādīšana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this
20 Mar

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

During the project company already purchased and installed various equipment available on the market, while the new experimental equipment according to contract signed on 12.02.2019. is manufactured and delivered by company from Taiwan GAIA Technology Plus Co., LTD.

In April 2019, the Central Finance and Contracting Agency carried out a project inspection, verifying in person the project documentation and the equipment delivered to the project in accordance to the implementation requirements. At the end of 2019, the implementation of the project was extended to June 2020, due to the technological challenges in the production of experimental equipment and thus longer delivery time than initially planned was necessary.

Results of project foresee that in 2020 the new experimental technology with all experimental equipment and components will be implemented in real production environment.  After successful testing of the new technology, the company plans to launch a multi-function integrated optical module production in Riga, using a new reverse proton exchange technology in order to improve company’s final products – optical fiber gyro – its operational accuracy and durability.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv


 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

Projektā iegādātas un uzstādītas dažādas tirgū pieejamās iekārtas, savukārt jaunās eksperimentālās iekārtas saskaņā ar 12.02.2019. noslēgto līgumu izgatavo un piegādā Taivānas uzņēmums GAIA Technology Plus Co., LTD. Tā kā eksperimentālo iekārtu izgatavošanas laikā radušies tehnoloģiski izaicinājumi un iekārtu piegādei nepieciešams ilgāks laiks, nekā tika sākotnēji plānots, 2019. gada nogalē projekta īstenošana pagarināta līdz 2020. gada jūnijam ieskaitot.

Projekta rezultātā 2020. gadā reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this
26 Aug

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

During the project company already purchased and installed various equipment available on the market, while the new experimental equipment according to contract signed on 12.02.2019. will be manufactured and delivered by company from Taiwan GAIA Technology Plus Co., LTD.

In April 2019, the Central Finance and Contracting Agency carried out a project inspection, verifying in person the project documentation and the equipment delivered to the project in accordance to the implementation requirements.

Results of project foresee that in 2019 the new experimental technology with all experimental equipment and components will be implemented in real production environment.  After successful testing of the new technology, the company plans to launch a multi-function integrated optical module production in Riga, using a new reverse proton exchange technology in order to improve company’s final products – optical fiber gyro – its operational accuracy and durability.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

Projektā iegādātas un uzstādītas dažādas tirgū pieejamās iekārtas, savukārt jaunās eksperimentālās iekārtas saskaņā ar 12.02.2019. noslēgto līgumu izgatavos un piegādās Taivānas uzņēmums GAIA Technology Plus Co., LTD.

2019.gada aprīlī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veica projekta pārbaudi, klātienē pārliecinoties par projekta dokumentācijas un piegādāto iekārtu atbilstību projekta īstenošanas prasībām.

Projekta rezultātā 2019. gadā reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

 

Share this
22 Jan

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

Till end of 2018 all procurements planned in project were completed and contracts for supply of equipment are signed with companies UAB “Expertus Vilnensis”, Suss MicroTec Lithography GmbH, SIA “Olvi Group”, AS “Polyteknik”, Advanced Dicing Technologies Ltd, SIA “YEInternational”, PVA TePla America Inc., Santec Europe Limited, Sawatec AG, AS “ALFA RPAR”, SIA “Biotecha Latvia”, AB “Umega group”, Gaia Technology Plus Co., LTD. All equipment available on the market has already been supplied and installed on the premises of the company, the manufacture of experimental equipment still continues.

Results of project foresee that in 2019 the new experimental technology with all experimental equipment and components will be implemented in real production environment.  After successful testing of the new technology, the company plans to launch a multi-function integrated optical module production in Riga, using a new reverse proton exchange technology in order to improve company’s final products – optical fiber gyro – its operational accuracy and durability.

 

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Alexander Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017.gada 11. aprīlī.

Līdz 2018.gada beigām pabeigti visi projektā paredzētie iekārtu iepirkumi un noslēgti līgumi par iekārtu piegādi noslēgti ar uzņēmumiem UAB “Expertus Vilnensis”, Suss MicroTec Lithography GmbH, SIA “Olvi Group”, AS “Polyteknik”, Advanced Dicing Technologies Ltd, SIA “YEInternational”, PVA TePla America Inc., Santec Europe Limited, Sawatec AG, AS “ALFA RPAR”, SIA “Biotecha Latvia”, AB “Umega group”, Gaia Technology Plus Co., LTD. Visas tirgū pieejamās iekārtas jau piegādātas un uzstādītas uzņēmuma telpās, turpinās eksperimentālo iekārtu izgatavošana.

Projekta rezultātā 2019.gadā reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this
28 Aug

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

 

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

Till August 2018 all procurements planned in project were announced and contracts for supply of equipment are signed with companies UAB “Expertus Vilnensis”, Suss MicroTec Lithography GmbH, SIA “Olvi Group”, AS “Polyteknik”, Advanced Dicing Technologies Ltd, SIA “YEInternational”, PVA TePla America Inc., Santec Europe Limited, Sawatec AG, AS “ALFA RPAR”, SIA “Biotecha Latvia”, AB “Umega group”.

Results of project foresee that in 2019 the new experimental technology with all experimental equipment and components will be implemented in real production environment.  After successful testing of the new technology, the company plans to launch a multi-function integrated optical module production in Riga, using a new reverse proton exchange technology in order to improve company’s final products – optical fiber gyro – its operational accuracy and durability.

 

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 

 

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017.gada 11. aprīlī.

Līdz 2018.gada augustam izsludināti visi projektā paredzētie iekārtu iepirkumi un noslēgti līgumi par iekārtu piegādi noslēgti ar uzņēmumiem UAB “Expertus Vilnensis”, Suss MicroTec Lithography GmbH, SIA “Olvi Group”, AS “Polyteknik”, Advanced Dicing Technologies Ltd, SIA “YEInternational”, PVA TePla America Inc., Santec Europe Limited, Sawatec AG, AS “ALFA RPAR”, SIA “Biotecha Latvia”, AB “Umega group”. Daudzas iekārtas jau piegādātas un uzstādītas uzņēmuma telpās.

Projekta rezultātā 2019.gadā reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this

© 2022 Fiber Optical Solutions. All rights reserved.